UNESCO

Wereldwijd

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is één van de organisaties van de Verenigde Naties. Deze Organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie is in 1945 opgericht. Onder het motto since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructedstreeft UNESCO naar wereldvrede.

Concreter gezegd gebruikt UNESCO de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: universele waarden te ontwikkelen en de leefomstandigheden van alle mensen op de wereld te verbeteren, en zo een freedom of want en freedom of fear te bereiken.

Nationale UNESCO Commissie in Nederland

Als enige organisatie binnen de Verenigde Naties heeft UNESCO een uitgebreid netwerk van Nationale UNESCO Commissies. Elk van de 193 lidstaten heeft zo’n Commissie. Nationale Commissies zijn de schakel tussen UNESCO en diverse groepen van UNESCO-betrokkenen in het betreffende land. Dit zijn de nationale overheid, instellingen en organisaties op het terrein van onderwijs, cultuur, communicatie en wetenschappen, professionele deskundigen, het maatschappelijk middenveld, de media en ook het brede publiek.

Op zondag 2 september 2012 heeft Staatssecretaris Halbe Zijlstra de UNESCO conventie immaterieel erfgoed geratificeerd en kan er een begin worden gemaakt met de zorg voor het immaterieel erfgoed in Nederland. Nu de conventie is ondertekend vraagt UNESCO aan Nederland om het eigen immaterieel erfgoed in kaart te brengen, de geschiedenis ervan te documenteren en maatregelen te nemen die het betreffende immaterieel erfgoed kan waarborgen voor de toekomst. Ook dient te worden ingezet op programma’s die gericht zijn op bewustwording bij de bevolking. UNESCO vraagt daarbij speciale aandacht voor de plaatselijke gemeenschappen die gezien kunnen worden als de ‘dragers’ van het immaterieel erfgoed. Zij dienen intensief betrokken te worden bij het behoud en het beheer van het eigen erfgoed. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) is aangewezen om de uitvoering van het verdrag op zich te nemen.

De vragen zijn als volgt:

  1. Hoe kunnen plaatselijke gemeenschappen hun immaterieel erfgoed borgen voor de toekomst?
  2. Hoe kunnen ze hun erfgoed in kaart brengen en documenteren?
  3. Hoe kunnen ze jongeren bewust en enthousiast maken?
  4. Hoe kunnen ze er voor zorgen dat nieuwe generaties de tradities eigen maken en op hun beurt weer willen doorgeven?